Ambasada ogłasza konkurs dotyczący polskich miejsc pamięci narodowej na Litwie!

Ambasada ogłasza konkurs POLSKIE MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ NA LITWIE – CMENTARZE WOJSKOWE, GROBY ŻOŁNIERSKIE, POMNIKI, UPAMIĘTNIENIA. Weź udział i wygraj wyjazd do Polski!

Nie sposób zliczyć rozsianych po Litwie polskich miejsc pamięci narodowej związanych z działaniami zbrojnymi, zrywami powstańczymi, udziałem w wojnach. Wiele grobów ludzi znanych i zasłużonych nie przetrwało, o wielu nawet nie zachowała się pamięć. Dbając o to, aby te ważne dla polskiej pamięci narodowej miejsca przetrwały, Ambasada na swej stronie internetowej uruchomiła KATALOG POLSKICH MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ NA LITWIE – CMENTARZE WOJSKOWE, GROBY ŻOŁNIERSKIE, POMNIKI, UPAMIĘTNIENIA.

Korzystając z różnych źródeł, życzliwie nam udostępnionych oraz własnych, udało się już udokumentować ponad 200 miejsc walk, cmentarzy i grobów polskich żołnierzy. Dzięki staraniom Państwa, którzy aktywnie nadsyłacie zdjęcia i opisy grobów, lista ta jest ciągle uzupełniana.

Aby Państwa starania zostały słusznie nagrodzone, Ambasada postanowiła dodatkowo ogłosić konkurs!

REGULAMIN KONKURSU POLSKIE MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ NA LITWIE – CMENTARZE WOJSKOWE, GROBY ŻOŁNIERSKIE, POMNIKI, UPAMIĘTNIENIA:
1. Organizatorem Konkursu jest Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej na Litwie.
2. Zakończenie przyjmowania prac konkursowych nastąpi 30 maja 2017 roku. Decyduje data stempla pocztowego lub wysłania wiadomości e-mail.
3. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wysłanie na adres wilno.amb.wk@msz.gov.pl lub korespondencyjnie: Ambasada RP w Wilnie, Smelio 20A, LT-10323 Vilnius informacji o polskich miejscach pamięci na Litwie. Może to być zarówno uzupełnienie informacji, która już została w katalogu zawarta i ewentualnie dosłanie nam zdjęć wymienionych tam grobów, ale szczególnie zależy nam na informacji o miejscach i obiektach, których nie znamy i których na razie nie ma w katalogu. W takich sytuacjach prosilibyśmy o zdjęcia, lokalizację oraz jak najwięcej informacji. Mile widziane byłyby także życiorysy poległych żołnierzy oraz wszystkie inne informacje i komentarze o polskich miejscach pamięci.
4. W konkursie mogą brać udział zarówno osoby indywidualne lub grupy zrzeszonych osób, uczniowie lub całe klasy pracując grupowo z nauczycielem lub samodzielnie.
5. W konkursie biorą udział również prace nadesłane do Ambasady przed rozpoczęciem się konkursu.
6. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi.
7. Prace zgłoszone na konkurs nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach katalogu Ambasady.
8. Na pracach należy umieścić informacje o autorze/autorach: tytuł pracy, imię i nazwisko, wiek, imię i nazwisko opiekuna / nauczyciela, nr telefonu, nazwę i adres szkoły oraz adres e-mail.
9. O przyznaniu nagród i zwycięzcach decyduje Jury Konkursowe w składzie przedstawicieli Ambasady oraz osób zaproszonych (historyków, kombatantów).
10. Przyznane zostaną nagrody:
* Nagroda główna – weekendowa wycieczka do Polski dla uczestnika/ów (dla osób prywatnych – maksymalnie 4-osobowa grupa, dla klas – maksymalnie 30-osobowa grupa), których prace Jury uzna za wyjątkowe i szczególnie cenne.
* Nagrody pocieszenia – za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca w konkursie rozdane zostaną nagrody ufundowane przez Ambasadę
11. Zgłoszenie pracy konkursowej jest jednoznaczne z zapewnieniem uczestnika, że nie narusza ona praw autorskich osób trzecich i wyrażeniem zgody na publikację zdjęć i treści.

Konkurs poświęcony 150. rocznicy Powstania Styczniowego

[dropcap]P[/dropcap]rzypadająca tego roku 150. rocznica Powstania Styczniowego stanowi doskonałą okazję, by przywołać w pamięci i odświeżyć chlubne dzieje tego wolnościowego zrywu. Chcąc do tego się przyczynić, Związek Polaków na Litwie wraz z redakcjami tygodnika „Nasza Gazeta” i miesięcznika „Magazyn Wileński” inicjują konkurs – swoisty fragmentaryczny sprawdzian wiedzy o wydarzeniu sprzed półtora wieku. Jego uczestnikiem może zostać każdy, komu drogie są idee, o jakie porwawszy się za byle broń walczyli nie godzący się z rolą ciemiężonych mieszkańcy Polski, Litwy, Białorusi, Ukrainy i Rosji.

Na ów sprawdzian składa się 25 pytań, które poniżej. Liczymy, że nie sprawią one trudności z odpowiedzią, w czym zresztą pomocne po części mogą być materiały zamieszczane na łamach wymienionych tytułów prasowych, nawiązujące w swej treści do jubileuszu powstańczej epopei. Sumy trafnych odpowiedzi (każda takowa będzie oceniana trzema punktami) staną się przepustką, by znaleźć się w gronie 20 laureatów i zostać posiadaczem cennych nagród rzeczowych.

Spodziewając się licznego udziału konkursowiczów, organizatorzy zastrzegają, że w przypadku liczby większej niż 20 bezomyłkowych odpowiedzi pierwszeństwo będą mieli ci, co uczynią to możliwie najwcześniej, o czym zadecyduje data stempla pocztowego albo dzień dostarczenia prac do którejś z redakcji, ewentualnie do siedziby Związku Polaków na Litwie w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Ostateczny termin podawania odpowiedzi upływa z końcem września br. Podsumowanie konkursu z ceremonią wręczenia nagród przewidziane jest na październik 2013 roku. By nadać temu bardziej sprawny przebieg, organizatorzy proszą uczestników o dokładne podanie imion i nazwisk, adresów, numerów telefonów.

Pytania konkursu,
poświęconego 150. rocznicy
Powstania Styczniowego

1. Co pobudzało nastroje narodowowyzwoleńcze w ciemiężonej przez Moskali Polsce i innych ziemiach pod ich zaborem?
2. Słynne słowa: „Żadnych marzeń, panowie” – przez kogo zostały wypowiedziane i do kogo był skierowany ten zwrot?
3. Lata 1861-1862 – to okres zrywu patriotycznego poprzedzający powstanie. Kiedy i gdzie podczas manifestacji w Królestwie i na Litwie na ołtarzu Ojczyzny zostały złożone pierwsze ofiary?
4. Patriotyczne nabożeństwa w intencji Ojczyzny odbywały się też na Litwie. Kiedy i gdzie po raz pierwszy w kościele zabrzmiała tu pieśń „Boże, coś Polskę”?
5. Co sobą przedstawiało i do czego zdążało ugrupowanie tzw. „białych”?
6. Czym się od nich różnili „czerwoni” i kto im przewodził?
7. Rząd carski stosował wobec Polaków zasadę bata i piernika. Kiedy i przez kogo na kilka miesięcy przed powstaniem została wystosowana odezwa, wzywająca wszystkich Polaków do ugody z caratem?
8. Jakie posunięcie Aleksandra Wielopolskiego stało się bezpośrednim powodem wystąpienia zbrojnego?
9. Jaki dokument w dniu 22 stycznia 1863 roku ogłosił Komitet Centralny Narodowy?
10. Jaki stan i przedstawiciele jakiej narodowości byli darzeni przez ideologów powstania szczególną uwagą?
11. Czyj wizerunek sąsiadował z Orłem Białym i Pogonią na powstańczym godle?
12. Kiedy godzina powstańczego zrywu wybiła na Litwie?
13. Kto był pierwszym, a kto ostatnim dyktatorem powstania w Kongresówce?
14. Co zmusiło oddziały powstańcze do prowadzenia walki metodą partyzancką?
15. Jaką pozycję wobec powstania zajęły mocarstwa zachodnie?
16. Którzy z powstańczych przywódców szczególnie wsławili się na Litwie?
17. Jaki przydomek nadano generałowi-gubernatorowi carskiemu Michaiłowi Murawjowowi, którego cechowało nie lada okrucieństwo w zwalczaniu powstania nad Wilią i Niemnem?
18. W jaki sposób i gdzie ponieśli śmierć Zygmunt Sierakowski i Konstanty Kalinowski?
19. Kiedy i gdzie rozpoczął swą kampanię naczelnik wojenny powiatu lidzkiego Ludwik Narbutt? Jakie zwycięskie bitwy stoczył?
20. Co zaważyło na upadku Powstania Styczniowego?
21. Na czym polegały straszliwe konsekwencje, jakich doczekali się przegrani od zwycięzców?
22. Jakie utwory literackie, mimo uciążliwego piętna klęski, podsycały po powstaniu narodowego ducha i budziły wiarę w Polskę niepodległą?
23. Który z polskich malarzy najbardziej się przyczynił do budowania mitu heroicznego powstańca 1863 roku?
24. Jakie organa władzy w Polsce i na Litwie ustanowiły rok bieżący Rokiem Powstania Styczniowego?
25. Poprzez jakie działania państwa Orła Białego i Pogoni czczą rocznicę jego 150-lecia?

Uhonorowanie poezji

Wielkim świętem, uhonorowaniem poezji stały się jubileuszowe – XX – finałowe popisy uczestników konkursu recytatorskiego im. Adama Mickiewicza „Kresy”. Miłośnicy poezji i recytacji, którzy przebrnęli przez szkolne, rejonowe bądź miejskie eliminacje startowali w krajowych szrankach w trzech grupach wiekowych: do lat 12, od 12 do 16 oraz powyżej 16 lat. Jak co roku witał ich gościnny Dom Kultury Polskiej, by tego dnia oddać hołd poezji.
Konkurs recytatorski „Kresy” obok Festiwalu Teatrzyków Szkolnych należy do najstarszych i najbardziej masowych konkursów organizowanych przez Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” wespół z Podlaskim Oddziałem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Białymstoku.

Konkurs, który przetrwał 20 lat (pierwszy odbył się w 1992 roku i startowało w nim 260 uczestników, zaś w finale znalazło się – 31) i z każdym rokiem nabierał coraz większej popularności: w roku 1994 było 700 uczestników, a rok 2005 pobił rekord – na Wileńszczyźnie wzięło w nim udział 980 miłośników poezji. Czytaj dalej Uhonorowanie poezji