ZARZĄD GŁÓWNY ZWIĄZKU POLAKÓW NA LITWIE

UCHWAŁA NR Z-1.2021 r.

 

 

     Zarząd Główny Związku Polaków na Litwie na posiedzeniu w dniu 14 stycznia podjął Uchwałę o włączeniu się struktur ZPL w przeprowadzany tego roku na Litwie powszechny spis ludności. Członkowie kół i oddziałów proszeni są o informowanie i uświadamianie mieszkańców narodowości polskiej o znaczeniu zadeklarowania własnej narodowości, m. in. poprzez udział w
wypełnianiu ankiety rozpowszechniany przez Departament Statystyki w terminie od 15 stycznia do 15 lutego (https://surasymas.stat.gov.lt).Wypełnienie tej ankiety jest najprostszym sposobem zadeklarowania narodowości. Członkowie ZPL nawoływani są do aktywnego wypełniania ankiety i udzielenia pomocy w jej wypełnianiu potrzebującym. Równolegle ZG ZPL podjął uchwałę o przeprowadzeniu Społecznego Spisu Ludności Polskiej na Wileńszczyźnie poprzez rozpowszechnianie własnej ankiety w celu zebrania porównawczo-informacyjnych danych na społeczne potrzeby statystyczne. W celu sprawnego przeprowadzenia tej akcji oddziały ZPL są proszone o zorganizowanie do 23 stycznia br. narad z prezesami kół oraz przedstawicielami innych polskich organizacji społecznych, podczas których ma być omówiony i zorganizowany przebieg tej inicjatywy.

W załączeniu:
1. Regulamin Społecznego Spisu Ludności Polskiej na Wileńszczyźnie;
2. Ankieta deklaracji narodowości polskiej mieszkańców Wileńszczyzny

 Prezes Michał Mackiewicz

Zatwierdzony na posiedzeniu
Zarządu Głównego Związku Polaków na Litwie
w dniu 14 stycznia 2021 r.

 

SPOŁECZNY SPIS LUDNOŚCI POLSKIEJ NA WILEŃSZCZYŹNIE

REGULAMIN

 

 

         W związku z planowanym na ten rok powszechnym spisem ludności na Litwie oraz w związku z nieścisłościami i rozbieżnościami statystycznymi dotyczącymi deklarowanej narodowości w poprzednich spisach ludności, w celu porównawczo – informacyjnym, na własne potrzeby statystyczne, Związek Polaków na Litwie postanawia przeprowadzić Społeczny Spis Ludności Polskiej na Wileńszczyźnie według sporządzonego regulaminu.

ORGANIZATOR SPISU

     Organizatorem Społecznego Spisu Ludności Polskiej na Wileńszczyźnie jest Związek Polaków
na Litwie.

ZAKRES CZASOWY I TERYTORIALNY

     Społeczny spis ludności zostanie przeprowadzony na obszarze Wileńszczyzny w dniach od 15 stycznia do 15 lutego 2021 roku z możliwością przedłużenia terminu.

 

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA SPISU

     Społeczny Spis Ludności Polskiej na Wileńszczyźnie zostanie przeprowadzony na zasadzie pełnej dobrowolności osób biorących udział w ankiecie.
Związek Polaków na Litwie ustanowi dla każdej gminy położonej na obszarze Wileńszczyzny pełnomocnika gminnego, który będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie spisu na jej terenie,
a po jego zakończeniu przekaże szczegółowy raport wraz z ankietami i wynikami spisu Zarządowi ZPL.
Dla potrzeb spisu, pełnomocnik gminny powoła do jego przeprowadzenia ankieterów, którzy będą podlegać jego kontroli i zaleceniom.
Ankieterzy będą przeprowadzać spis na podstawie udzielonego im przez pełnomocnika upoważnienia, będą posiadać przy sobie stosowny identyfikator oraz pisemne upoważnienie,
które będą zobowiązani okazywać na żądanie osób biorących udział w ankiecie, a w przypadku ankiet przeprowadzanych drogą telefoniczną lub internetową, będą udzielać informacji pozwalających na zweryfikowanie ich tożsamości. Wypełnione ankiety ankieterzy będą niezwłocznie przekazywać właściwemu pełnomocnikowi gminnemu.
W związku z pandemią koronawirusa i wynikającymi z tego faktu utrudnieniami, spis zostanie przeprowadzony w jednej z trzech form: telefonicznej, internetowej lub drogą bezpośredniego kontaktu przy zachowaniu najwyższej ostrożności, zgodnie z wymogami sanitarno – epidemicznymi.

 

WZÓR ANKIETY

 

     Związek Polaków na Litwie ustali jednolity wzór ankiet dla potrzeb Społecznego Spisu Ludności Polskiej na Wileńszczyźnie, w których zawarte będą imię i nazwisko, data urodzenia
oraz adres i podpis osoby biorącej udział w ankiecie, a także pytanie określające narodowość osoby ankietowanej. Potwierdzeniem wypełnienia ankiety i zawartych w niej odpowiedzi oraz
danych będzie złożony przez osobę ankietowaną podpis na formularzu ankiety lub wysłany sms lub e-mail do ankietera.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

                    Administratorem informacji zawartych w ankietach będzie Związek Polaków na Litwie.
Dobrowolny udział w ankiecie jest zarazem wyrażeniem zgody na zasady Społecznego Spisu
Ludności Polskiej na Wileńszczyźnie zawarte w niniejszym Regulaminie.

 

 

 

 

 

Uchwala Zarzadu ZPL 2021 r.

SPOŁECZNY SPIS LUDNOŚCI NA WILEŃSZCZYŹNIE

POŁECZNY SPIS LUDNOŚCI NA WILEŃSZCZYŹNIE2021-01-15-2 LT

Pasizadejimas

Aktualna ankieta

Ankieta-LT