Witając kolejny, „dobry rok”

Mianem „dobrego roku” określiła dziekan Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku Mieczysława Zdanowicz miniony rok akademicki.

Podczas krótkiej konferencji prasowej profesor zaznaczyła, że na miano „dobrego” rok akademicki zasłużył z tego powodu, że to w marcu 2018 roku została podpisana umowa na dofinansowanie inwestycji – rozbudowy siedziby wileńskiej Filii Uniwersytetu w Białymstoku, co od czasu powstania wydziału było największym wyzwaniem. Wyzwaniem jest też umiędzynarodowienie działalności naukowej Filii, a za punkt dumy uczelni można uważać tok praktyczny studiów, który został wprowadzony i zdał egzamin na kierunku europeistyka – studenci mieli możność odbywać praktyki w różnych instytucjach w ciągu rzech miesięcy. Wydział w tym roku akademickim ma je wdrożyć również na kierunku ekonomii i informatyki, co pozwoli na lepsze przygotowanie studentów do funkcjonowania na rynku pracy.

O toku przygotowań rozbudowy siedziby przy ul. Makowej w Wilnie mówił kanclerz mgr Tomasz Zalewski. Obecnie trwa etap rozeznania, prowadzone są rozmowy z władzami Wilna na temat możliwości przestrzennego zagospodarowania terenu. Jak przyznał kanclerz, nie jest to zbyt rozległa działka, ale ma też swoje plusy, m.in. to, że jest w śródmieściu i mieści się w pobliżu DKP, co pozwoli na integrację tzw. polskich ośrodków. W toku rozbudowy planuje się uzyskanie 2 tys. metrów kw. powierzchni, na której powstaną sale wykładowe, biblioteka i miejsca pracy dla pracowników uczelni. Po zakończeniu badania warunków zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie robót, które planuje się zrealizować do końca 2021 roku.
Inaugurując kolejny rok akademicki 2018-2019 dziekan Mieczysława Zdanowicz witała obecnych – prorektora Uniwersytetu w Białymstoku ds. kształcenia, profesora Wojciecha Śleszyńskiego, zastępcę ambasadora RP na Litwie Grzegorza Poznańskiego, przewodniczącego AWPL-ZChR, europosła Waldemara Tomaszewskiego, przedstawicieli samorządów, wydziałów oświaty podwileńskich rejonów, radnych miasta Wilna.

Dziekan serdecznie dziękowała już na wstępie europosłowi Waldemarowi Tomaszewskiemu za wsparcie w sprawie zorganizowania dla najlepszych studentów europeistyki praktyk w jego biurze w Brukseli, dzięki czemu młodzi ludzie mieli połączenie teorii z praktyką, poznawali prace instytucji europejskich.

Odpowiadając na podziękowanie pani dziekan Waldemar Tomaszewski powiedział, że cieszy się z tego, że udało się zrealizować jeden z głównych postulatów społeczności polskiej na Litwie wyartykułowany jeszcze w 1988 roku o założeniu wyższej uczelni, dającej możność zdobycia wykształcenia w ojczystym języku na Litwie. Zapewnił też, że nadal będzie wspierał praktyki studentów. Europoseł przypomniał też o sukcesie społeczności polskiej w dziedzinie oświaty – pozyskaniu 36 gimnazjów z polskim językiem wykładowym, których absolwenci – to też przyszły narybek Filii. Waldemar Tomaszewski dziękował samorządom, które są swoistym parasolem ochronnym polskiej oświaty oraz kierownictwu i wykładowcom UwB za to, co robią dla studentów, którym życzył owocnej nauki i tworzenia zgranego polskiego środowiska.

Kontynuując swoje przemówienie dziekan, zwracając się do młodzieży podkreśliła, że wykształcenie jest dobrem, którego nikt nie jest zdolny nas pozbawić. Przypominając, że 14 marca br. minister nauki i szkolnictwa wyższego RP Jarosław Gowin podpisał z rektorem UwB Robertem Ciborowskim umowę na przydzielenie 19 mln zł na rozbudowę Filii w Wilnie, profesor zaznaczyła, że to ma być ostatnia prosta do uzyskania własnej siedziby.

Dziekan poinformowała zebranych, że w ubiegłym roku na wydziale studiowało 293 studentów. Na studiach z ekonomii I stopnia – 105, II stopnia – 53, na europeistyce – 76 i informatyce – 59. Dyplomy ukończenia studiów otrzymało 67 absolwentów. A ogółem w ciągu 11 lat istnienia uczelni było ich 687.

W nowym roku akademickim na studia I stopnia na ekonomii zakwalifikowało się 30 studentów, 28 – na europeistykę oraz 23 – na informatykę. Rekrutacja na II etap studiów ekonomicznych trwa do końca października. Na Filii został zakończony pełny cykl studiów na europeistyce, od tego roku będzie realizowany kierunek profilu praktycznego na ekonomii i informatyce. Dzięki czemu studenci będą zdobywali doświadczenie zawodowe. Trzymiesięczne praktyki studenci dotychczas odbywali w Europejskiej Fundacji Praw Człowieka, Departamencie Mniejszości Narodowych przy rządzie RL, w MSZ, kancelarii Sejmu RL, samorządach. Obecnie dobiega końca proces podpisania umowy pomiędzy UwB i „Orlenem” o możliwości odbywania praktyk.

Dziekan poinformowała zebranych o prowadzonej działalności naukowej Filii, udziale w programie Erasmus plus i in. Wyraziła zadowolenie, że powstał klub absolwentów i biskup wileński mianował ks. Ronalda Kuźmickiego duszpasterzem akademickim. Kierując serdeczne słowa do przyszłych studentów dziekan życzyła im pomyślnego zdobywania wiedzy.

W imieniu rektora Uniwersytetu w Białymstoku Roberta Ciborowskiego społeczność akademicką i gości witał prorektor ds. kształcenia dr hab. Wojciech Śleszyński. Odnotował on, że wydział doskonale rozwija swoją misję, która jest odpowiedzią na zainteresowanie studiami młodzieży z Wileńszczyzny. Podkreślił również fakt, że Filia może się szczycić najniższym wśród uczelni na Litwie poziomem bezrobocia swoich absolwentów, co świadczy o wyjściu naprzeciw potrzebom rynku pracy.
Słowa pozdrowień kierowali do młodzieży: zastępca ambasadora RP na Litwie Grzegorz Poznański, który przeczytał list ambasador Urszuli Doroszewskiej; Vida Montvydaitė, dyrektor Departamentu Mniejszości Narodowych przy rządzie RL – odnotowała m.in., że studia w ojczystym języku na ziemi ojczystej są wielkim skarbem; dyrektor Domu Polskiego w Wilnie, społeczny doradca ds. mniejszości Artur Ludkowski, sygnatariusz Czesław Okińczyc.

Po słowach pozdrowień odbyła się miła uroczystość wręczenia honorowych dyplomów najlepszym absolwentom III promocji studiów magisterskich i VIII licencjackich oraz dyplomów za pracę na rzecz środowiska akademickiego.

Kolejnym – najważniejszym – momentem uroczystości była immatrykulacja studentów, którą wieńczyło wykonanie „Gaude, Mater Polonia”.
Zebrani na uroczystości mieli możność już tradycyjnie wysłuchać wykładu inauguracyjnego. Wygłosiła go profesor dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Niezwykle ciekawy i atrakcyjnie podany wykład pt. „Przesilenie cywilizacyjne – nowe trendy w gospodarce globalnej” przykuł uwagę obecnych. Pani profesor, mająca rodzinne powiązania z Wilnem i darząca, jak przyznała, nasze miasto wielką sympatią nie tylko przybliżyła w sposób dostępny i intrygujący temat nowych wyzwań, jakie stoją przed współczesną cywilizacją, ale też przywiozła w prezencie dla Filii atrakcyjne książki, które będą pomocne młodzieży w zgłębianiu współczesnej wiedzy.

Uroczysty „Gaudeamus” wieńczył inaugurację kolejnego – 11. roku akademickiego na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku.

Jedna odpowiedź do “Witając kolejny, „dobry rok””

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.