Sukces poparty codzienną pracą

W końcu stycznia odbyła się sprawozdawcza konferencja Trockiego Rejonowego Oddziału AWPL. Zostały omówione na niej wyniki minionych wyborów samorządowych oraz przedstawione osiągnięcia minionego roku. Wiele uwagi poświęcono też planom i zadaniom jakie stoją przed radnymi z ramienia AWPL oraz koalicją w rozpoczynającym się roku.

Konferencję zagaiła prezes Trockiego Oddziału AWPL Maria Pucz. W swym przemówieniu zobrazowała stan posiadania zarówno od strony statystycznej, jak też oceny wyników wyborów i pozycji zajmowanej w koalicji rządzącej.


Pomimo odniesionego sukcesu, który radni Polacy starają się poprzeć codzienną pracą na rzecz realizacji wyborczych postulatów, nie we wszystkich dziedzinach udaje się znaleźć płaszczyznę do owocnej współpracy jeżeli chodzi o sprawy nie lokalne, lecz dotyczące rozwiązań na skalę kraju. Przede wszystkim mówiono o dyskryminującej oświatę polską na Litwie Ustawie oświatowej. Jej założenia są krzywdzące nie tylko dla tegorocznych jedenastoklasistów, którzy zmuszeni są do forsownej nauki obszernego programu z języka litewskiego i składania ujednoliconego egzaminu, ale też stwarzają zagrożenie dla oświaty w języku polskim zawężając używanie ojczystego języka podczas lekcji, stawiają w nierównej konkurencji szkoły z polskim językiem nauczania. Do walki o zachowanie tradycyjnego modelu szkoły polskiej na Litwie w różnych formach włączają się rodzice, nauczyciele, działacze AWPL i Związku Polaków na Litwie.

Informację o pracy urzędu mera rejonu trockiego przekazała zebranym kolegom wicemer rejonu Teresa Sołowjowa. Wyraziła też dumę z tego, jak udaje się społeczności polskiej zadbać o swoje interesy, m. in. na przykładzie Szkoły Średniej im. Henryka Sienkiewicza w Landwarowie, mówiła również o prowadzonej renowacji innych placówek oświatowych rejonu. Wnioski są oczywiste: o ile władza pragnie dotrzymać obietnic, potrafi to uczynić nawet w niezbyt przychylnej koniunkturze, podczas kryzysu. Rejon trocki nie zaprzestaje inwestycji, z powodzeniem wykorzystuje fundusze z projektów inwestycyjnych UE.

Bardziej szczegółowo z sytuacją ekonomiczną rejonu, realizacją projektów i spełnianiu obietnic złożonych przed wyborcami opowiedziała wicedyrektor administracji rejonu Irena Narkiewicz. Zaznaczyła, że pomimo postępu w wielu dziedzinach, bolesną sprawą nadal pozostaje kwestia zwrotu ziemi prawowitym właścicielom, gdyż w rejonie wolnej ziemi prawie nie pozostało.

Na sprawozdawczej konferencji głos zabierał także poseł na Sejm RL, prezes Trockiego Rejonowego Oddziału ZPL Jarosław Narkiewicz, który zaznaczył, że mimo dramatycznego braku zaledwie 2 głosów do zdobycia 6 mandatu, AWPL potrafiła wykazać się inicjatywą i utworzyć koalicję. Miniony rok w ocenie posła wypadł pomyślnie, chociaż problemów do rozwiązania nadal nie brakuje. W roku bieżącym szczególnej uwagi będzie wymagała społeczność w Starych Trokach, gdzie na środki czeka zarówno budynek gminy, jak i zabytkowy kościół. Sprawą honoru polskiej społeczności jest też pozyskanie środków na renowację siedziby koła ZPL w Świętnikach. Potrzebuje ona, niestety, nie kosmetycznego remontu, ale kapitalnej odnowy. I środki na ten cel muszą się znaleźć, bowiem chodzi tu o rozwój kulturalny wsi.

Uczestniczący w obradach prezes AWPL, europoseł Waldemar Tomaszewski podsumowując wyniki konferencji pozytywnie ocenił pracę administracji samorządu oraz radnych z ramienia AWPL. Przypomniał również o nowych zasadach finansowania partii politycznych, które już nie będą mogły otrzymywać wsparcia finansowego od podmiotów gospodarczych. Zresztą AWPL z takiego finansowania praktycznie nie korzystała. Europoseł dodał również, że odtąd mieszkańcy będą mogli przekazać 1 procent podatku dochodowego na rzecz partii. Nie będzie to robione kosztem 2 procent przekazywanych dla organizacji pozarządowych. I chociaż nie są to duże kwoty, jednak świadczyć będą o poparciu wyborców dla „swoich” partii.

Zofia Abucewicz
Fot. autorka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.