Rezolucja XV konferencji „Polskie dziecko – w polskiej szkole” o ostatnich działaniach Sejmu Republiki Litewskiej

Ostatnio w Sejmie Republiki Litewskiej wbrew woli obywateli narodowości polskiej są podejmowane działania w kierunku ograniczenia statusu i stanu posiadania oświaty polskiej na Litwie. W myśl wstępnie popartych przez Sejmowy Komitet Oświaty, Nauki i Kultury poprawek do Ustawy o oświacie na siłę wprowadza się nauczanie przedmiotów w szkołach mniejszości narodowych w języku nie ojczystym oraz wprowadza się ustawowy dyskryminacyjny wymóg przymusowego zachowania średnich szkół z litewskim językiem nauczania na Wileńszczyźnie kosztem szkół z polskim językiem nauczania.

Konferencja „Polskie dziecko – w polskiej szkole” stwierdza, że głównym celem takich zmian jest stopniowa lituanizacja polskiej oświaty na Litwie. Taka polityka aktualnych władz naszego kraju jest w ewidentnej sprzeczności z literą Polsko-Litewskiego Traktatu o Przyjaźni i Dobrosąsiedzkiej Współpracy, którego 15 artykuł głosi, iż „strony – w szczególności zapewnią odpowiednie możliwości nauczania języka mniejszości narodowej i pobierania nauki w tym języku, w przedszkolach, szkołach podstawowych i średnich”.

Wypieranie języka ojczystego ze szkół z polskim językiem kształcenia i wprowadzanie na jego miejsce języka litewskiego przeczy też podejmowanym zobowiązaniom Polsko-Litewskiego Zgromadzenia Poselskiego, które to gremium nawet kilkakrotnie deklarowało w imieniu władz własnych państw nie pogarszać sytuacji w oświacie polskiej na Litwie i litewskiej w Polsce, a tylko ją polepszać. Zgromadzenie Poselskie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Sejmu Republiki Litewskiej, obradujące na II sesji w dniach 26-27 stycznia 1998 r. w Warszawie podjęło uchwałę o następującej treści: „Nowe regulacje prawne stanowione przez którąkolwiek ze stron nie mogą umniejszać praw, lecz powinny tylko polepszać dotychczasową sytuację mniejszości”, a także „podkreśla szczególne znaczenie prawa mniejszości narodowych do pobierania nauki w języku ojczystym i uznaje jakiekolwiek próby ograniczenia tego prawa za sprzeczne z postanowieniami Traktatu”.

Konferencja wyraża stanowczy protest przeciwko próbom łamania praw polskiej społeczności, historycznie stanowiącej większość mieszkańców Wileńszczyzny, do nauczania w języku ojczystym oraz ustawowemu protekcjonizmowi szkół tylko jednej grupy narodowej, co jest równoważne z dyskryminacją pozostałych szkół.

Konferencja „Polskie dziecko – w polskiej szkole” apeluje do władz najwyższych Litwy, Polski, Unii Europejskiej oraz wszystkich ludzi dobrej woli o obronę oświaty polskiej na Wileńszczyźnie, mającej wielowiekowe tradycje.

Wilno, 12 czerwca 2010 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.