Przedszkola i mikrobusy – to nasze priorytety

W dniach 21-22 września w Warszawie przebiegało II posiedzenie Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu VII kadencji. Tematem przewodnim posiedzenia był rozwój oświaty polonijnej i polskiej w świecie oraz promocja kultury polskiej poza granicami. Omawiano nie tylko główne zadania, ale też najważniejsze obszary współdziałania. Najwięcej uwagi poświęcono zapoznaniu z podstawowym programem obejmującym wszystkie dziedziny kształcenia językowego i kulturowego dla szkół sobotnich. Akcentowano wsparcie Polski w nauczaniu języka polskiego, historii i geografii Polski. Mówiono też o wsparciu szkół z polskim językiem nauczania działających w systemach oświatowych państw zamieszkania, co mamy m. in. na Litwie.

Dużo uwagi poświęcono promowaniu oraz formowaniu dobrego wizerunku Polski i Polaków. Ma być realizowane wspieranie działań służących upowszechnianiu wiedzy o kulturze polskiej i dziedzictwie narodowym w środowiskach polonijnych i polskich w świecie, ze szczególnym uwzględnieniem 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina i 150. rocznicy urodzin Ignacego Jana Paderewskiego oraz rocznic narodowych. Wiele uwagi poświęcono integracji ruchu polonijnego.

Obecny na posiedzeniu Polonijnej Rady Konsultacyjnej prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Polska Macierz Szkolna” Józef Kwiatkowski miał możliwość zapoznać zebranych z aktualnym stanem rzeczy w oświacie polskiej na Litwie, a także przedstawić swój wizerunek dróg i sposobów rozwiązania problemów. W tej kwestii niezwykle ważne jest rozbudowanie sieci przedszkoli. Właśnie na to mają iść inwestycje Macierzy. Zaakcentował też prezes problem i dyskryminujący stosunek władz oświatowych Litwy do kwestii zabezpieczania szkół polskich w środki transportu. Np. szkoły litewskie w Butrymańcach, Starych Trokach, Połukniu mają swe pojazdy, zaś polskie placówki znajdujące się w tych miejscowościach – nie. Trzecim punktem akcentowanym wśród priorytetowych zadań jest utrzymanie grup tzw. dnia przedłużonego. W tym temacie jak i zakupie mikrobusów ma już wkrótce nastąpić pozytywne rozwiązanie. Został poruszony też temat naziemnej transmisji telewizji Polonia, który nadal ma być obecny na Litwie.

Podczas spotkań z czołowymi politykami polskimi, ministrami, obrad w zespołach zadaniowych, debatów w TV Polonia starano się dyskutować i przedstawiać tematy aktualne i ważne dla oświaty polskiej poza granicami kraju.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.